tơ hóa học trong Tiếng Anh là gì?

tơ hóa học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tơ hóa học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tơ hóa học

    * dtừ

    artificial silk, synthetic fibre

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tơ hóa học

    artificial silk, synthetic fiber