tăm dạng trong Tiếng Anh là gì?

tăm dạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tăm dạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tăm dạng

    trace, remains

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tăm dạng

    trace, remains