túm tụm lại trong Tiếng Anh là gì?

túm tụm lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túm tụm lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túm tụm lại

    * thngữ

    to press up