tíu lăng trong Tiếng Anh là gì?

tíu lăng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tíu lăng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tíu lăng

    * dtừ

    sexual intercourse