tím ngắt trong Tiếng Anh là gì?

tím ngắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tím ngắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tím ngắt

    * ttừ

    dark purple