tím hồng trong Tiếng Anh là gì?

tím hồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tím hồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tím hồng

    * dtừ

    become furious; to get into a rage