tém lúa lại trong Tiếng Anh là gì?

tém lúa lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tém lúa lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tém lúa lại

    gather rice into a pile