té bất tỉnh trong Tiếng Anh là gì?

té bất tỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ té bất tỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • té bất tỉnh

    to faint