tách hột trong Tiếng Anh là gì?

tách hột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tách hột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tách hột

    to pit; to stone; to seed