nung mủ trong Tiếng Anh là gì?

nung mủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nung mủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nung mủ

  fester, suppurate

  nhọt nung mủ the boil is festering

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nung mủ

  Fester, suppurate

  Nhọt nung mủ: The boil is festering

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nung mủ

  fester, suppurate