noạ trong Tiếng Anh là gì?

noạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noạ

    be lazy