noạ nhược trong Tiếng Anh là gì?

noạ nhược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noạ nhược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noạ nhược

    be inert