niệm lự trong Tiếng Anh là gì?

niệm lự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niệm lự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • niệm lự

    think of; miss; remember