ni giới trong Tiếng Anh là gì?

ni giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ni giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ni giới

    nunnery regulations