nhom trong Tiếng Anh là gì?

nhom trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhom sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhom

  like a lath, like a water; emaciated; sraggy, skinny

  gầy nhom very thin

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhom

  Like a lath, like a water

  gầy nhom ; (địa phương) ốm nhom: Thin as in lath

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhom

  like a lath, like a water