nhinh trong Tiếng Anh là gì?

nhinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhinh

    cũng như nhinh nhỉnh

    increase; (of water) rise, swell