nhinh nhỉnh trong Tiếng Anh là gì?

nhinh nhỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhinh nhỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhinh nhỉnh

    xem nhỉnh(láy)

    (just) a little larger/bigger, (of age)(just) a little older

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhinh nhỉnh

    xem nhỉnh (láy)