nhấm trong Tiếng Anh là gì?

nhấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhấm

  to gnaw at...

  gián nhấm bìa sách a book cover gnawed at by cockroaches

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhấm

  Gnaw at

  Gián nhấm bìa sách: A book cover gnawed at by cockroaches

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhấm

  to gnaw, nibble