nhưng mặt khác trong Tiếng Anh là gì?

nhưng mặt khác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhưng mặt khác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhưng mặt khác

    * thngữ

    but then