nhóm tải thương trong Tiếng Anh là gì?

nhóm tải thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhóm tải thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhóm tải thương

    * dtừ

    stretcher-party