nhóm người hơn hẳn mọi người trong Tiếng Anh là gì?

nhóm người hơn hẳn mọi người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhóm người hơn hẳn mọi người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhóm người hơn hẳn mọi người

    * dtừ

    first-class