nhóm nòng cốt trung kiên trong Tiếng Anh là gì?

nhóm nòng cốt trung kiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhóm nòng cốt trung kiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhóm nòng cốt trung kiên

    * dtừ

    hard core