nhóm chiến lược trong Tiếng Anh là gì?

nhóm chiến lược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhóm chiến lược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhóm chiến lược

    strategic group