nhóm bốn người trong Tiếng Anh là gì?

nhóm bốn người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhóm bốn người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhóm bốn người

    * dtừ

    foursome