nhèm ra trong Tiếng Anh là gì?

nhèm ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhèm ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhèm ra

    at (the) least

    nhèm ra cũng ba nghìn đồng at least three thousand dong