nhát trong Tiếng Anh là gì?

nhát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhát

  shy; timid; faint

  cô ta nhát lắm she is very shy

  cut; stab; slash; stroke; thrust

  một nhát gươm a stroke of sword

  hắn bị đâm vào ngực mấy nhát rất nặng he had severe stab wounds in the chest

  to intimidate

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhát

  * adj

  shy; timid; faint

  cô ta nhát lắm: She is very shy

  * noun

  cut; stab; slash

  nhát dao: stab with knife

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhát

  (1) short time; (2) to cut, stab, slash; (3) cowardly, shy, timid