nguy cơ trong Tiếng Anh là gì?

nguy cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nguy cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nguy cơ

    danger; risk

    làm giảm bớt nguy cơ to lessen the danger

    có nguy cơ... to be liable/subject/prone to...

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nguy cơ

    danger, peril, risk, hazard