nghiên cứu bổng trong Tiếng Anh là gì?

nghiên cứu bổng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghiên cứu bổng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghiên cứu bổng

    research grant; fellowship