ngửa cổ trong Tiếng Anh là gì?

ngửa cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngửa cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngửa cổ

    look up