ngầu đỏ trong Tiếng Anh là gì?

ngầu đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngầu đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngầu đỏ

    red, bloodshot