ngạc trong Tiếng Anh là gì?

ngạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngạc

    palate

    ngạc cứng hard palate

    ngạc mềm soft palate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngạc

    palate; crocodile