ngư lôi trong Tiếng Anh là gì?

ngư lôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngư lôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngư lôi

    torpedo

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngư lôi

    Torpedo

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngư lôi

    torpedo