ngù ngờ trong Tiếng Anh là gì?

ngù ngờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngù ngờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngù ngờ

    like a dullard, doltish; simple-hearted, simple-minded; naive

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngù ngờ

    Like a dullard, doltish

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngù ngờ

    simple-minded, naive, stupid