ngón trong Tiếng Anh là gì?

ngón trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngón sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngón

  digit

  ngón tay a finger

  ngón chân a toe

  special skill; trick

  có ngón đàn tuyệt hay to have a very fine musical skill

  ngón bài tây a card trick

  ruse; trick; subterfuge

  cô ấy lại giở ngón she's up to her tricks again

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngón

  Finger, teo

  Ngón tay: A finger

  Ngón chân: A teo

  Ngón cái: The thumb

  Ngón trỏ: The forefinger, the index finger

  Ngón giữa: The middle finger

  Ngón nhẫn: The ring finger

  Ngón út: The little finger

  Special skill, speciality, trick

  Có ngón đàn tuyệt hay

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngón

  finger, toe