nan quạt trong Tiếng Anh là gì?

nan quạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nan quạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nan quạt

    blade of a fan

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nan quạt

    blade of a fan