nỗi luyến tiếc quá khứ trong Tiếng Anh là gì?

nỗi luyến tiếc quá khứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nỗi luyến tiếc quá khứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nỗi luyến tiếc quá khứ

    * dtừ

    nostalgia