nỏ trong Tiếng Anh là gì?

nỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nỏ

  arbalest; crossbow

  nỏ thần magic crossbow

  dry

  củi nỏ dry wood

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nỏ

  * noun

  arbalot; cross-bow

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nỏ

  arbalot, cross-bow