nỏ mồm trong Tiếng Anh là gì?

nỏ mồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nỏ mồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nỏ mồm

  xem nỏ miệng

  protest loudly; talk loudly; glib tongue; glib words

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nỏ mồm

  Protest loudly; talk loudly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nỏ mồm

  protest loudly, talk loudly