nịt chặt trong Tiếng Anh là gì?

nịt chặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nịt chặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nịt chặt

    * nđtừ

    lace

    * ttừ

    strait-laced