nể lời trong Tiếng Anh là gì?

nể lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nể lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nể lời

    have a (high) regard for (somebody's words, recomendations)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nể lời

    Have a [high] regard for (somebody's words, recomendations)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nể lời

    have a high regard for (somebody’s words, recommendations)