nề nếp trong Tiếng Anh là gì?

nề nếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nề nếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nề nếp

    như nền nếp

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nề nếp

    như nền nếp