nại trong Tiếng Anh là gì?

nại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nại

  salt-marsh; (từ cũ) như nề mind

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nại

  Salt-marsh.

  (từ cũ) như nề Mind

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nại

  (1) patient; (2) to call upon; (3) salt-marsh