nại ra trong Tiếng Anh là gì?

nại ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nại ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nại ra

    call upon (a witness), quote (a law)