nêm chặt vào trong Tiếng Anh là gì?

nêm chặt vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nêm chặt vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nêm chặt vào

    * dtừ

    impaction