muối cá trong Tiếng Anh là gì?

muối cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ muối cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • muối cá

    preserve fish in salt

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • muối cá

    salted fish