luân chuyển vốn trong Tiếng Anh là gì?

luân chuyển vốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luân chuyển vốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luân chuyển vốn

    * dtừ

    turnover