lưỡi đóng bợn trong Tiếng Anh là gì?

lưỡi đóng bợn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưỡi đóng bợn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưỡi đóng bợn

    coated/furred tongue