lười lao động trong Tiếng Anh là gì?

lười lao động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lười lao động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lười lao động

    work-shy