lùn và chắc mập trong Tiếng Anh là gì?

lùn và chắc mập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùn và chắc mập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùn và chắc mập

    * ttừ

    stubby, chunky