lò sấy mạch nha trong Tiếng Anh là gì?

lò sấy mạch nha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lò sấy mạch nha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lò sấy mạch nha

    * dtừ

    oast